# عرض_احوالات

وَ وَ وقتی ذِذِذهنم هُ هُ هُل می می شود!!

نِ نِ نِمی میدودو نم  تاتا ببحال شُشُده ذِذِذهنِنِتون هُ هُ هُل شِشِشه؟!   مَ مَ من  وَوَوقتی ذِذِذِهنَنَنم  هُ هُ هُل ... ادامه مطلب
/ 12 نظر / 17 بازدید