# انتقادی

ما کردان ها بپرورانیم در این مملکت!

دانشگاه علامه، نیمه ی مهر ماه، ادراه ی آموزش   دانشجو: استاد؟                                 11:30 AM اداره ی آموزش: زنگ زدیم لا لا بود، شما ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 5 بازدید