مرور

سال که به پایان می رسد حس غریبیست. درست نمی دانم باید خوشحال بود یا غمگین ، عمری که می رود آن هم به سرعت برق و باد و روزها و موقعیت های جدیدی که شاید داستان زیبا تر یا بدتر از اکنون را برایمان رقم بزند.

این شب های آخر سال را اختصاص داده ام به مرور تمام این یک سال به بعضی از روزهایم می خندم و از بعضی روزهایم غمگینم و گاهی عصبانی ، چشمانم را که می بندم همه اش مانند فیلمی فریم به فریم از نظرم عبو رمی کنند. شاید می توانستم بهتر ، عاقلانه تر ، محکم تر ، با استرس کمتر خیلی از مسائل را حل کنم. خوب که نگاه می کنم همه اتفاق های زندگی ام بزرگم کرده اند درست مثل خردسالی که با زمین خوردن های مکررش یاد می گیرد چه طور باایستد. خیلی چیزها تغییر کرده است، بعضی از تغییرات را دوست نداشته ام ولی پیش آمده است، داخل گود زندگی همه چیز متفاوت است، تصمیم گیری ها سخت است و ادامه راه زندگی ات حاصل تمام تصمیم گیری هایت.

سالی پر حادثه بود بعضی از اتفاق هایش خوشایند و بعضی نا خوشایند. در سال جدید آرزو می کنم دلتنگی هایتان کوچک ، محبت هایتان وسعت ، عشق هایتان پر رنگ و زندگی اتان بر وفق مراد باشد.

پاورقی:

1. دنیای عجیبی است.

2. سال نو را به تمام دوستان تبریک می گویم.

/ 2 نظر / 69 بازدید
aminat

سال نو خودتم مبارک[قلب]